Diana Logo

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všobecné obchodní podmínky (dále je VOP) platí při nákupu v internetovém obchodě www.marvadeluxe.cz, provozovaném obchodní společností  MarVa de Luxe, s.r.o.(další údaje viz Prodávající/dodavatel v části II.) a na ostatní formy. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností MarVa de Luxe, s.r.o. jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé, které vzniknou v rámci realizace internetového obchodu v souladu se zákonem č. 89/2012 nový občanský zákoník (NOZ). 

II. Vymezení základních pojmů

Internetový obchod

Elektronický obchod je jedna z forem uzavírání smluv s výhradním použitím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné fyzické přítomnosti stran. Jedná se o objednávkový systém provozovaný na internetových stránkách podnikatele, který je v pozici prodávajícího, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Podnikatel

Podnikatel je ten kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující 

Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel. 

Smlouva 

Nákup zboží se provádí na základě kupní smlouvy, kterou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. V případě, že je smlouva uzavírána mezi podnikatelem a spotřebitelem jedná se o spotřebitelskou smlouvu.

Spotřebitelská smlouva uzavřená mezi společností MarVa de Luxe, s.r.o., jako prodávajícím a spotřebitelem

jako kupujícím je smlouvou uzavřenou distančním způsobem s použitím internetu.

Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně slabší smluvní strany - spotřebitelů, zvláště pak nezletilých.

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

Text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele v jejich smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu spotřebitele před uzavřením smlouvy dostatečně a viditelným způsobem odkazuje, se kterým má spotřebitel možnost se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámit a který se stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový je závazný.

Prodávající

Prodávajícím je podnikatel MarVa de Luxe, s.r.o., společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1. Základní údaje:
MarVa de Luxe, s.r.o., Frýdecká 453/286, Ostrava-Kunčičky, 718 00 

tel.: +420 727 896 391
IČO: 05559855
DIČ: 

Spisová značka: C 68060 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Registrace:  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Banka: Česká spořitelna
Číslo účtu CZK: 4407892379/0800 
Číslo účtu EUR ve Slovenské republice: (IBAN) CZ80 0800 0000 0044 0789 2379  BIC: GIBACZPX
2. Provozní doba:Po - Pá 8:00 - 18:00 hod. Dohodou.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy se spotřebitelem

zákoníku (dále jen NOZ) následující:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby

b) spotřebitel není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu s výjimkou případů kdy je taková to platba předem individuálně sjednána

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, je nejkratší dobou, po kterou bude smlouva strany zavazovat 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, budou rozhodující

pro stanovení ceny údaje na webových stránkách platné v době uzavírání kupní smlouvy

e) v případě smluv na dobu neurčitou budou spotřebiteli účtovány vedle ceny s aktuální výši DPH také náklady

na dopravu dle aktuálních ceníků dopravců

f) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení zboží, a to za podmínek a způsobem uvedeným v článku X.

g) spotřebitel, v případě odstoupení od smlouvy, má povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží

h) předmětem plnění nejsou služby

i) případy kdy nelze odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v článku X.

j) v případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením své stížnosti příslušným odborným zaměstnancem prodávajícího může se obrátit na statutární orgán prodávajícího nebo se se stížností může obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

IV. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.marvadeluxe.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží) či nijak zneužity. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu (postačí emailem) s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

2. Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely
- úspěšně vyřizovat objednávky od kupujícího, reklamace atp.
- informovat kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi atp.
- poskytovat kupujícímu informace o zboží, cenách atp.
3. Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje:
- nejsou pravdivé
- byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží
- byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR
5. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou.

6. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace písemnou formou.

7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli

V. Kupní smlouva a objednávka

Kupní smlouva vznikne mezi prodávajícím a kupujícím prokazatelným zasláním řádné objednávky způsobem a

za podmínek níže uvedených a je závazná jak pro prodávajícího tak pro kupujícího.

1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.marvadeluxe.cz 
- e-mailem na adrese info@marvadeluxe.cz, případně na konkrétní adrese některého z dalších
obchodníků
- osobně
- telefonicky (jedná se o hovor s obchodníkem, který je zpoplatněn dle běžných tarifů daných operátorem kupujícího)
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se prokazatelně seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své elektronické objednávky.

Znění obchodních podmínek a reklamačnímu řádu zcela porozuměl. Je si vědom, že Obchodními podmínkami je jako kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, rozhodným právem však zůstává právní řád České republiky. Objednávka kupujícího s výjimkou telefonické objednávky je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

3. Objednávka zrealizovaná některým ze způsobů uvedených v bodě 1 je závazná a zrušit ji lze jen za následujících podmínek:

Podnikatel: V případě zrušení objednávky zboží objednávaného u dodavatele speciálně na jeho žádost může prodávající požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100% z ceny zboží + dopravné. Tato penalizace bude prodávajícím vždy uplatněna v případě, že se bude jednat o zrušení objednávky na zboží, které bylo speciálně objednáno pro kupujícího na základě jeho závazné objednávky. Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit podnikatele na takové zboží písemnou formou. Penalizační faktura bude vystavena také v případě, kdy kupující odmítne převzít objednané zboží a objednávka se tím zruší automaticky.

Spotřebitel: ustanovení článku V. bod 3 neplatí pro spotřebitele

VI. Cenové kategorie a ceny, uzavření kupní smlouvy

1. Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě části II., bodu "Kupující" těchto obchodních podmínek.

2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3. Je- li kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem s výjimkou ustanovení odst VIII, bodu 3.

Ceny na objednávce se pro kupujícího podnikatele se stávají závaznými až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tedy uzavřením kupní smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Nový ceník nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na webové stránce prodávajícího. V případě zboží, které není v den doručení objednávky na skladě, fakturuje prodávající cenu platnou v den expedice zboží dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli. Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky, případný rozdíl mu bude vrácen na účet.

 Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje dealera nebo kupujícího nikoli spotřebitele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku bez penalizace odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

4. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Ceny na objednávce pro spotřebitele jsou tedy platné, již v okamžiku odeslání objednávky,přes internetový obchod www.marvadeluxe.cz

V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí

kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. ( např. vyprodání zásob) 

VII. Platební podmínky

1. Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:

- Hotově - při osobním odběru
- Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího
- Platba na fakturu se splatností (pouze po splnění speciálních podmínek)
2. Možné způsoby platby za zboží pro zákazníky ze zahraničí:
- Hotově - při osobním odběru.
- Platba předem bankovním převodem - zboží Vám bude vydáno osobně (resp. zasláno přepravní službou) až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího. V tomto případě prosím kontaktujte svého obchodníka, který Vám zašle doklad s potřebnými údaji pro bankovní převod. Platba na fakturu se splatností (pouze pro dealery po splnění speciálních podmínek) 

VIII. Dodací podmínky

1. Osobní odběr

Zboží může převzít buď přímo kupující nebo pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) podnikatelem nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat. V případě nesplnění této podmínky si prodávající vyhrazuje právo zboží nevydat a zprošťuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti za prodlení nebo za škodu.

2. Zasílání přepravní službou v rámci ČR

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL a Českou poštou. Cena dopravného včetně manipulačního poplatku se zbožím je 0,- Kč vč. DPH u České pošty a 0,- Kč vč. DPH u PPL. Maximální hmotnost jednoho balíku je 55 kg. Objednávky přijaté v pracovní den do 13:00 hod. budou zpravidla doručeny dle dohody. Při dodání je podnikatel povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně poškozené zásilky. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. Neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 727 896 391 nebo e-mailem (info@marvadeluxe.cz) prodávajícímu. Podnikatel je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (info@marvadeluxe.cz). Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje u přepravce prodávající. Pokud je převzetí zásilky dpodnikatelem od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. V případech, kdy je obal zásilky zjevně nepoškozen, ale došlo k poškození přepravovaného zboží (např. nárazem, otřesem atd.) je dealer a kupující nikoli spotřebitel nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky poškození reklamovat u přepravce a neprodleně kontaktovat prodejce telefonicky na číslo (+420) 775667730 nebo e-mailem (info@marvadeluxe.cz) Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese za odpovědnost za případnou škodu vzniklou dealerovi a kupujícímu nikoli spotřebiteli při přepravě zásilky.

3. Zasílání přepravní službou do Slovenské republiky

Do zahraničí zasíláme přepravní společností PPL. Maximální hmotnost jednoho expedovaného balíku je 30 kg. Cena dopravného včetně manipulačního poplatku se zbožím je 20 EUR vč. DPH.  Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, případné poškození přepravovaného zboží) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 775667730 nebo e-mailem (info@marvadeluxe.cz) prodávajícímu a ihned s přepravcem sepsat zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (info@marvadeluxe.cz). S poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat u kupujícího pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou při přepravě zásilky.

4. Zasílání prostřednictvím společnosti Zásilkovna, s.r.o.

Zboží je možno kupujícímu doručit na jedno z výdejních míst společnosti Zásilkovna,s.r.o. v ČR. Seznam těchto výdejních míst je uveden na www.zasilkovna.cz

Cena dopravného včetně manipulačního popaltaku se zbožím je 55,- Kč vč. DPH.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou, proces reklamace, vydávání záručního listu a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

X. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele: 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel

v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy jen z vážných technických důvodů, neboť zboží, které si závazně objednal je vytvořeno na jeho míry a tudíž se nedá dále prodávat. Zboží, které kupující závazně objednal a zaslal své míry, nebo se řídil tabulkou velikostí uvedenou na www.marvadeluxe.cz pod zbožím. 

Vážné technické důvody: poškozený materiál, vadná výroba šití.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@marvadeluxe.cz

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté

od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Maximálně však do 30-ti dnů.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu

do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako

protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

                • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

                • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

                • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

                • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

                • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

                • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby 

 2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatele jako kupujícího nikoliv spotřebitele:

Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném a účinném znění. Při chybné objednávce ze strany podnikatele a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv. Storno poplatek až do výše 100% ceny vráceného zboží bude prodávajícím uplatněn v případě, že se bude jednat o chybnou objednávku na zboží, které bylo speciálně objednáno pro podnikatele, na základě kupní smlouvy. Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit kupujícího na takové zboží písemnou formou.

Podnikatel zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), nemá tedy právo na odstoupení ve 14 denní lhůtě, neboť zákon tuto možnost neuvádí. 

3. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží ( neplatí pro spotřebitele viz odst. IV. )

c) v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o mimořádnou slevu" nebo "akce" nebo jiné označení obdobného významu.

Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2014

2. Upozorňujeme, že obrázky uvedeny u zboží jsou pouze informativní. Přesné informace vám budou obratem sděleny telefonicky, případně zaslány e-mailem.
3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.